Friday, April 25, 2014

The Paschal Stichera in Syriac

Like my post about the Paschal Canon,  the text  here is based on Sinai Syriac 71 (ca. 11th century), f. 190r-190v. I have compared it with Sinai Syriac 4 (ca. 12th century), f. 56r-56v and Sinai Syriac 77 (1237 AD), ff. 71r-72r. Variant readings from the latter two manuscripts are given in footnotes below the jump. The final verse is only found in Sinai Syr. 77. As per usual, the translation is very free.


ܦܨܚܐ ܟܗܢܝܐ ܠܢ ܝܘܡܢܐ ܐܬܚܘܝ ܗܘܐ. ܦܨܚܐ ܚܕܬܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܦܨܚܐ ܪܐܙܢܝܐ. ܦܨܚܐ ܗܘ̇ ܕܠܟܠ ܡܩܕܫ.[1] ܦܨܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܚܪܪܢܐ. ܦܨܚܐ ܕܠܐ ܡܘܡܐ. ܦܨܚܐ ܪܒܐ. ܦܨܚܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܦܨܚܐ ܠܬܪ̈ܥܐ[2] ܕܦܪܕܝܣܐ ܦܬ̣ܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܢ. ܦܨܚܐ[3] ܗܘ̇ ܕܠܟܠ ܡܩܕܫ܀

ܬܐܝ̈ܝܢ. ܢܫ̈ܐ ܘܡܕܡ ܕܚܙ̈ܝܬܘܢ ܘܫ̈ܡܥܬܝܢ ܘܫܡ̈ܥܬܝܢ ܣܒܪ̈ܝܢ. ܘܠܨܗܝܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̈ܪܝܢ. ܩܒܠܝ[4] ܡܢܢ ܗܫ ܣܒܪܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܫܒܝܚܬܐ. ܩܝܡܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܚܕܝ. ܒܕܝܨܐ ܐܦ ܒܪܘܙܐ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܠܟܟܝ ܗܘ̇ ܕܐܬܢܚܡ ܘܕܢܚ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܬܢܐ ܡܢ ܐܘܘܢ[5] ܓܢܘܢܐ܀

 ܢܫ̈ܐ[6] ܟܕ ܛܥܝ̈ܢܢ ܗܪ̈ܘܡܐ. ܪ̈ܗܛܝ ܗܘ̈ܝ ܠܘܬ[7] ܩܒܪܐ. ܡܐܚܝܢܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܐܫܟܚ̈ܝ. ܡܠܐܟܐ[8] ܕܝ̇ܬܒ ܠܥܠ ܡܢ ܟܐܦܐ ܬܗܝܪܐܝܬ[9] ܟܕ ܡܙܥܩ ܠܘܬܗܝܢ ܚܕܝܐܝܬ ܘܐܡܪ[10] ܡ̇ܢ ܒܥ̈ܝܬܝܢ[11] ܠܝ̇ܗܒ ܚܝ̈ܐ ܒܝܬ ܥܢ̈ܝܕܐ ܠܡ̇ܢ[12] ܒܟ̈ܝܬܝܢ[13] ܠܗܘ̇  ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ ܒܝܬ ܚܒܠܐ  ܙ̈ܠܝܢ ܐܟܪ̈ܙܝܢ ܘܣܒܪ̈ܝܢ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ[14] ܟܕ ܐܡܪ̈ܝܬܝܢ[15] ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܦܪܩ ܢܫ̈ܦܬܐ ܕܟܠܢ[16]܀

ܝܘܡܢܐ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܩܝܡܬܐ. ܬܘ ܟܘܠܢ ܡܗ̈ܝܡܢܐ. ܢܦܪܓ ܒܗ ܒܚܓܐ. ܢܬܠ[17] ܫܠܡܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܫܦܝܐܝܬ ܢܐܡܪ[18] ܒܚܘܒܐ ܐܚ̈ܐ. ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܕܣ̈ܢܝܢ ܠܢ. ܢܫܦ[19] ܒܙܕܩܐ ܘܢܫܒܘܩ ܟܠܡܕܡ ܠܢܘܚܡܐ[20]. ܘܗܟܢܐ ܢܙܥܩ ܘܢܐܡܪ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ[21]܀

ܦܨܚܐ ܡܚܕܝܢܐ ܦܨܚܐ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܦܨܚܐ ܦܨܚܐ ܡܝܩܪܐ ܐܦ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܐܨܡܚ ܘܕܢܚ ܠܢ ܦܨܚܐ ܒܚܕܘܬܐ ܬܘ ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܟܝܬ ܠܚܕ̈ܕܐ ܕܗܢ ܦܨܚܐ ܡܦܨܝܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡ̈ܩܬܐ ܥܠ ܕܐܨܡܚ ܝܘܡܢܐ ܡܫܝܚܐ ܠܢܫ̈ܐ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܘܡܠܠ ܐܢܝ̈ܢ ܪܘܙܐ ܘܐܡܪ ܙܠܝ ܐܟܪ̈ܙܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܝܢ[22]܀
A= Syr. 71; B = Syr. 4; C = Syr. 77
[1] A: ܡܩܕܫ |BC: ܡܫܪܪ
[2] A: ܠܬܪܥܐ |BC: ܕܬܪ̈ܥܐ
[3] C: add. ܩܕܝܫܐ
[4] AC: ܩܒܠܝ |B: ܩܒ̈ܠܝ
[5] AB: ܐܘܘܢ |C: ܒܝܬ
[6] C: add. ܒܨܦܪܐ
[7] C: add. ܗܘ̇
[8] A:ܡܠܐܟܐ |B: ܡ̈ܠܐܟܐ|C: ܠܡܠܐܟܐ
[9] C: add. ܘܗܘ̣ influence from an Arabic hal-clause?
[10] A: ܡܙܥܩ ܠܘܬܗܝܢ ܚܕܝܐܝܬ ܘܐܡܪ |C: ܗܘ̣ ܥܕܠܐ ܢܡ̈ܠܠܠܢ ܢܫ̈ܐ ܢܟ̈ܦܬܐ ܗܟܢ ܐܙܥܦ ܗܘܐ
[11] A: ܒܥܝ̈ܬܝܢ |BC: ܒܥ̈ܝܢ ܐܢܬܝ̈ܢ
[12] AC:ܠܡ̇ܢ |C: ܡ̇ܢ
[13] A: ܒܟ̈ܝܬܝܢ |BC: ܒܟ̈ܝܢ ܐܢܬܝ̈ܢ
[14] AC: ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ |B: ܠܫܠܝ̈ܚܐ
[15] A: ܐܡܪ̈ܝܬܝܢ |BC: ܐܡܪ̈ܝܢ ܐܢܬܝ̈ܢ
[16] C: ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܦܪܩ ܢܫ̈ܦܬܐ ܕܟܠܢ |A: omit. |B: ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܪܚܡܢܫܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ
[17] AB: ܢܬܠ |C: ܘܢܬܠ
[18] AB: ܢܐܡܪ |C: ܘܢܐܡܪ
[19] AC: ܢܫܦ |C: ܢܐܫܦ
[20] AB: ܠܢܘܚܢܐ |C: ܒܢܘܚܡܐ
[21] BC: ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ |A: omit.
[22] This verse is missing in AB.

5 comments:

Anonymous said...

Here is how the text looks on my browser
ܦܨܚܐ ܡܚܕܝܢܐ ܦܨܚܐ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܦܨܚܐ ܦܨܚܐ ܡܝܩܪܐ ܐܦ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܐܨܡܚ ܘܕܢܚ ܠܢ ܦܨܚܐ ܒܚܕܘܬܐ ܬܘ ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܟܝܬ ܠܚܕ̈ܕܐ ܕܗܢ ܦܨܚܐ ܡܦܨܝܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡ̈ܩܬܐ ܥܠ ܕܐܨܡܚ ܝܘܡܢܐ ܡܫܝܚܐ ܠܢܫ̈ܐ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܘܡܠܠ ܐܢܝ̈ܢ ܪܘܙܐ ܘܐܡܪ ܙܠܝ ܐܟܪ̈ܙܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܝܢ[22]܀

Anonymous said...

Here is what the text looks like on my Chrome browser (runing on MacBook Air(
ܦܨܚܐ ܡܚܕܝܢܐ ܦܨܚܐ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܦܨܚܐ ܦܨܚܐ ܡܝܩܪܐ ܐܦ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܐܨܡܚ ܘܕܢܚ ܠܢ ܦܨܚܐ ܒܚܕܘܬܐ ܬܘ ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܟܝܬ ܠܚܕ̈ܕܐ ܕܗܢ ܦܨܚܐ ܡܦܨܝܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡ̈ܩܬܐ ܥܠ ܕܐܨܡܚ ܝܘܡܢܐ ܡܫܝܚܐ ܠܢܫ̈ܐ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܘܡܠܠ ܐܢܝ̈ܢ ܪܘܙܐ ܘܐܡܪ ܙܠܝ ܐܟܪ̈ܙܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܝܢ[22]܀

Anonymous said...

Here is what the text looks like on my Chrome browser (runing on MacBook Air)
ܦܨܚܐ ܡܚܕܝܢܐ ܦܨܚܐ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܦܨܚܐ ܦܨܚܐ ܡܝܩܪܐ ܐܦ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܐܨܡܚ ܘܕܢܚ ܠܢ ܦܨܚܐ ܒܚܕܘܬܐ ܬܘ ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܟܝܬ ܠܚܕ̈ܕܐ ܕܗܢ ܦܨܚܐ ܡܦܨܝܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡ̈ܩܬܐ ܥܠ ܕܐܨܡܚ ܝܘܡܢܐ ܡܫܝܚܐ ܠܢܫ̈ܐ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܘܡܠܠ ܐܢܝ̈ܢ ܪܘܙܐ ܘܐܡܪ ܙܠܝ ܐܟܪ̈ܙܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫ̈ܠܝܚܐ ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܝܢ[22]܀

Anonymous said...

Mamnounak for sharing these pieces in the common language, once the koinê of Antioch besides Younanê

Samn! said...

1st Anon--

What you pasted in the comments looks normal when I view it with Firefox on a Windows machine. Macs in general have trouble with Syriac, which comes pre-loaded in Windows.