Sunday, April 20, 2014

The Paschal Canon in Syriac

The Syriac version of Saint John of Damascus' Paschal Canon below is on the basis of Sinai Syriac 71 (ca. 11th century), ff. 186r-189v. I have compared it with Sinai Syriac 4 (ca. 12th century), 51v- 55v and Sinai Syriac 77 (1237 AD), ff. 65v-70r. Variant readings from the latter two manuscripts are given in footnotes below the jump. Because they were written in red and are mostly illegible in the scan, I've left out the rubrics as well as the kontakion between odes 6 and 7. As is typical, the translation is very free. A good English translation from the Greek, with extensive notes can be found here in pdf. 

In both Sinai Syriac 71 and 4, the Paschal Troparion is abbreviated, but the full text is given in ms 77, f. 65r:ܡܫܝܚܐ ܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܡܘܬܗ ܕܫܗ ܠܡܘܬܐ ܘܩܛܠܗ ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܩܒܪܐ ܝܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ


Translated literally, it reads:

Christ rose from the dead. By death He trampled death and killed it. To the dead in the tombs He gave life and raised them.The Paschal Canon of Saint John of Damascus:


ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܩܝܡܬܐ ܬܘ ܟܠ ܥܡ̈ܡܐ[1] ܢܦܪܓ[2] ܒܚܓܐ ܦܨܚܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܦܨܚܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܠܘܬ ܚܝ̈ܐ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܠܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܠܟܘܠܢ ܒܢܘܚܡܗ ܐܥܒܪ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܝܒܒܝܢܢ܀ܢܬܕܟܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܘܒܗܘܢܐ[3] ܘܢܬܒܩܐ ܒܡܫܝܚܐ ܒܢܘܗܪܐ ܠܐܡܬܩܪܒܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܠܩܬ ܠܚܒܠܐ ܕܡܨܡܚ ܗܕܝܪܐܝܬ ܘܫܠܡܐ[4] ܥܡܟܘܢ ܡܙܥܩ ܒܚܕܘܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܢܫܡܥ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܝܒܒܝܢ܀

ܫܡܝܐ ܕܠܥܠ ܥܡ ܟܠ ܕܒܗܘܢ ܙܕܩܐܝܬ ܢܚܕܘܢ ܬܪܘܙ ܕܝܢ[5] ܐܪܥܐ ܕܠܬܚܬ ܢܥܕܥܕ ܬܘܒ[6] ܥܠܡܐ ܘܢܚܓܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܠܐܡܬܚܙܝܢܐ ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܩܡ ܘܐܬܢܚܡ ܙܟܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܠܥܠܡ܀

ܬܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܢܫܬܐ ܫܩܝܐ ܚܕܬܐ ܕܠܘ ܡܢ ܟܐܦܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܕܐ ܠܐܡܦܪܝܢܝܬܐ[7] ܐܠܐ ܡܥܝܢܐ ܕܠܐ ܚܒܠܐ ܕܡܢ ܩܒܪܐ ܐܬܡܛܪܬ ܥܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܕܒܗ ܟܘܠܢ ܡܬܥܫܢܝܢܢ܀

ܗܫܐ ܟܘܠܐ ܐܬܡܠܝ ܚܕܘܬܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐܟܚܕܐ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܢܥܕܥܕ ܕܝܢ ܥܠܡܐ ܘܢܚܓܐ ܒܝܘܡ ܩܝܡܬܗ ܡܫܒܚܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܒܗ̇ ܟܘܠܢ[8] ܡܬܥܫܢܝܢܢ܀

ܐܬܡܠ ܥܡܟ ܡܨܛܠܒ ܗܘܝܬ ܡܫܝܚܐ ܘܐܟܚܕܐ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܒܩܝܡܬܐ ܕܝܠܟ ܥܡܟ ܡܬܩܒܪ ܗܘܝܬ ܐܬܡܠ ܐܫܘܢܝ ܡܪܝ ܕܐܦ ܥܡܟ ܐܫܬܒܚ ܒܡܠܟܘܬܟ ܫܡܝܢܝܬܐ܀

ܥܠ ܡܛܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘ̇ ܡܡܠܠ ܟܗ̈ܢܝܬܐ ܚܒܩܘܩ ܢܩܘܡ ܗܫܐ ܥܡܢ ܘܢܚܘܐ ܠܢ ܡܠܐܟܐ ܡܥܛܦ ܢܘܗܪܐ ܕܬܩܝܦܐܝܬ ܡܙܥܩ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܝܘܡܢܐ ܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܩܡ ܠܗ ܡܢ ܩܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܓܢܒܪ ܥ̈ܠܡܐ܀

ܕܟܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ[9] ܐܝܢܐ ܕܦ̇ܬܚ ܡܪܒܥܐ ܗܘ̇[10] ܒܬܘܠܝܐ ܕܐܡܗ ܐܬܚܘܝ ܡܫܝܚܐ ܘܐܝܟ ܐܪܥܢܐ ܡܬܐܟܠܢܐ ܐܡܪܐ ܐܬܟܢܝ ܕܠܐ ܡܘܡ ܕܝܢ ܐܟܡܢ[11] ܕܠܐ ܛܥܡܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܗܘ̇ ܦܨܚܐ ܚܝܐ ܕܝܠܢ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ 
 ܡܫܡܠܝܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ܀

 ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܪ ܫܢܬܐ ܡܫܝܚܐ ܟܠܝܠܐ ܕܨܒܬܢ ܗܘ̇ ܕܡܒܪܟ ܟܠܝܠ ܫܢܬܐ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܬܕܒܚ ܚܠܦ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܦܨܚܐ ܚܝܐ ܘܡܕܟܝܢܐ ܘܬܘܒ ܡܢܕܪܝܫ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ ܐܬܢܚܡ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܀

ܗܘ̇ ܐܒܐ ܕܐܠܗܐ[12] ܕܘܝܕ ܩܕܡ ܩܐܒܘܬܐ ܛܠܠܝܬܐ ܪܩ̇ܕ ܟܕ ܕ̇ܐܨ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܥܡܐ ܡܩܕܫܐ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܡܦܩܢܐ ܕܫܘܕܥܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܚܙܝܢܢ ܬܘ ܢܚܕܐ ܐܠܗܐܝܬ ܡܛܠ ܕܩܡ ܠܗ ܡܢ ܩܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܓܢܒܪ ܥ̈ܠܡܐ܀

ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܢܩܕܡ ܒܫܦܪܐ ܥܡܝܩܐ ܘܚܠܦ ܗܪ̈ܘܡܐ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܪܘܚ̈ܢܝܬܐ ܠܡܪܢ ܢܩܪܒ ܘܠܡܫܝܚܐ ܢܚܙܐ ܒܗܘܢܐ ܫܡܫܐ ܪܒܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܡܕܢܚ ܥܠ ܥܠܡܐ܀

ܬܘ ܢܬܩܪܒ ܫܩ̈ܝܠܝ ܠܡܦ̈ܝܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܕܢܦܩ ܡܢ ܩܒܪܐ ܐܝܟ[13] ܕܠܚܬܢܐ[14] ܡܢ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܘܢܥܕܥܕ ܐܠܗܐܝܬ ܥܡ ܬܓ̈ܡܐ ܪ̈ܚܡܝ ܥ̈ܐܕܐ ܕܠܥܠ ܦܨܚܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܐܠܗܢ[15]܀

 ܪ̈ܚܡܐ ܫܦ̈ܝܥܐ ܠܟ ܕܠܐܡܬܬܟ̈ܝܠܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܕܐܚܝ̈ܕܝܢ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܩܫ̈ܝܐ ܕܫܝܘܠ ܟܕ ܚܙܘ ܒܐܬܪܗܘܢ ܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܐܣܬܪܗܒܘ ܗܘܘ ܒܪܓܠܐ ܕܡܩܝܙܐ ܘܢܩܫܘ ܟܦܐ ܦܨܚܐ ܕܠܥܠܡ܀

ܢܚܬܬ ܒܢܦܫܐ ܠܥܘܡ̈ܩܐ ܕܬܚ̈ܬܝܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܬܒܪܬ ܣܘܟܪ̈ܐ ܐܦ ܡܘܟ̈ܠܐ ܐܚ̈ܘܕܝܗܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܕܐܣܝܪ̈ܐ[16] ܕܫܝܘܠ ܡܫܝܚܐ ܘܠܬ̈ܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܥ̈ܝ ܢܘܢܐ ܝܘܢܢ ܐܬܩܝ̣ܡܬ[17] ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ܀

ܟܕ ܡܫܘ̈ܙܒܐ ܢܛܪܬ ܠܚܬܡ̈ܐ ܕܩܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܩܡܬ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܡܢ ܓܘܗ ܐܢܬ ܕܠܛܒ̈ܥܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܐܟܝܬ ܒܡܘܠܕܟ ܕܗܘܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܘܦܬܚܬ ܠܢ ܒܝܕ ܢܘܚܡܟ ܬܪ̈ܥܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܀

ܦܪܘܩܝ ܕܝܠܝ ܗܘ̇ ܦܨܚܐ ܚܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܐܩܛܝܠܐ[18] ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܟܕ ܩܪܒܬ ܢܦܫܟ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܐܩܝܡܬܝܗܝ ܠܟܠܗ ܓܢܣܗ ܕܐܕܡ ܟܕ ܐܬܢܚܡܬ ܡܢ ܩܒܪܐ܀

ܗܘ̇ ܕܒܙܒܢ ܫܘܙܒ[19] ܒܐܬܘܢܐ ܠܛ̈ܠܝܐ ܟܕ ܨܒ̣ܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܫ[20] ܐܝܟ ܡܝܘܬܐ ܘܒܝܕ ܚܫܗ ܠܡ̈ܝܘܬܐ ܦܐܝܘܬܐ[21] ܐܠܒܫ[22] ܕܠܐܡܬܚܒܠܢܘܬܐ[23] ܗܘ̇ ܟܝܬ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܒܪܟܐ ܘܡܥܠܝ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ܀

ܢܫ̈ܐ ܒܨܦܪܐ ܟܕ ܛܥܝ̈ܢܢ ܗܪ̈ܘܡܐ ܒܬܪܟ ܪ̈ܗܛܝ ܗ̈ܘܝ ܦܪܘܩܢ ܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܡܝܬܐ ܒܕܡܥ̈ܐ ܒܥ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܦ ܒܟ̈ܝܢ ܗ̈ܦܟܝ ܣܓ̈ܕܝ ܟܕ ܚܕ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐܗܐ ܚܝܐ ܘܦܨܚܐ ܬܘܒ ܪܐܙܢܝܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܣܒ̈ܪܝ ܗܘ̈ܝ ܟܕ ܚܕ̈ܝܢ܀

ܡܝܬܘܬܗ ܕܡܘܬܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܣܬܘܪܝܗ̇[24] ܕܫܝܘܠ ܕܘܝܬܐ ܘܪܝܫܝܬܐ[25] ܚܕܬܐ ܕܕܘܒܪ[26] ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܟܕ ܕܝ̈ܨܝܢܢ ܕܝܢ ܢܫܒܚܘܗܝ ܠܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘ̇[27] ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܒܪܟܐ ܘܡܥܠܝ[28]܀

ܡܐ ܒܫܪܪܐ ܟܗܢܝ ܒܟܠ ܘܥܐܕܐܢܝܐ[29] ܠܠܝܐ ܗܢܐ ܡܐܚܝܢܐ ܘܡܨܡܚܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ܡܥܛܦ ܟܠ[30] ܡܒܪܩܘܬܐ ܕܡܩܕܡ ܡܫܘܕܥ ܠܩܝܡܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܕܒܗ̇ ܗܘ̣ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܗܪܐ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ܀

ܗܢܘ ܝܘܡܐ ܩܪܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܚܕ ܒܫܒܐ ܡܠܝ[31] ܟܠ ܫܘܦܪ̈ܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܥܕܥܐܕܐ ܕܥܕܥ̈ܐܕܐ ܘܚܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠ ܚܓ̈ܝܢ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܓܢܣܢ ܕܒܗ ܗܘ̣ ܡܒܪ̈ܟܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܝܢ܀

ܬܘ ܗܫ ܕܠܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ ܚܕܬܐ ܢܫܬܐ ܒܚܕܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܝܕܥܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܡܫܒܚܬܐ ܕܒܡܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܫܬܘܐ ܟܕ ܕܝ̈ܨܝܢܢ ܘܡܒܪ̈ܟܝܢܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܝܢ[32]܀

ܐܪܝܡܝ ܥܝ̈ܢܝܟܝ ܠܚܕܪ̈ܝܟܝ ܥܕܬܐ ܨܗܝܘܢ ܘܚܙܝ ܗܐ ܓܝܪ ܐܬܝ̈ܢ ܠܟܝ ܒܫܘܒܚܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܡܨܡܚ̈ܝ ܒܐܠܗܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܢ ܡܥܪܒܐ ܘܡܢ ܓܪܒܝܐ ܐܦ ܡܢ ܝܡܐ ܬܘܒ ܒܢ̈ܝܐ ܥܡܝ̈ܕܐ ܕܒܟܝ ܢܒܪ̈ܟܘܢ ܠܦܪܘܩܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܝܢ܀

ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܒܪܐ ܝ̣ܚܝܕܝܐ ܘܪܘܚܩܘܕܫܐ ܟܝܢܐ ܕܒ̈ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܬܝܚܕ ܠܥܠ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܡܥܠܝ ܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܘܡܥܠܝ ܬܘܒ ܒܐܠܗܘܬܐ ܒܟ ܥܡܝ̈ܕܝܢܢ ܘܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܡܒܪ̈ܟܝܢܢ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ 
ܥܠܡܝܢ[33]܀

ܩܘܡܝ ܐܢܗܪܝ ܩܘܡܝ ܐܢܗܪܝ ܥܕܬܐ ܐܘܪܫܠܡ ܗܝ̇ ܚܕܬܐ ܗܐ ܓܝܪ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܝܟܝ ܫܒܝܚܐܝܬ ܗܫ ܕܢܚܬ ܚܕܝ[34] ܘܪܘܙܝ ܘܐܬܦܨܚܝ ܨܗܝܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܐܢܬܝ ܕܝܢ ܕܟܝܬܐ ܚܕܝ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܩܝܡܬܗ ܕܝܠܕܟܝ ܡܫܝܚܐ ܣܒܪܢ܀

ܐܘ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܫܒܝܚܬܐ ܚܠܝܬܐ ܟܝܬ ܐܦ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܫܬܘܕܝܬ ܕܬܗܘܐ ܟܠܝܘܡ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܐܘ[35] ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܚܢܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐܝܟ ܐܘܩܝܢܐ ܕܣܒܪܐ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢܢ ܟܘܠܢ[36] ܡܘܪ̈ܒܝܢܢ܀

ܐܘ ܦܨܚܐ ܗܘ̇ ܪܒܐ ܘܟܗܢܝ ܒܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡܐܚܝܢܢ ܐܘ ܡܠܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܨܡܚܐ ܘܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܕܝܬܝܪ ܓܠܝܐܝܬ ܒܦܨܚܟ ܢܫܬܘ ܐܦ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܪܡܫܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܫܡܝܢܝܬܐ܀
A= Syr. 71; B = Syr. 4; C = Syr. 77

[1] A: ܟܠ ܥܡ̈ܡܐ |BC: ܟܠܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ
[2] C: add. ܒܗ
[3] AB: ܒܗܘܢܐ |C: ܒܗܘ̈ܢܐ
[4] AB: ܘܫܠܡܐ |C: ܘܕܫܠܡܐ
[5] AB: ܕܝܢ |C: omit.
[6] AB: ܬܘܒ |C: ܕܝܢ
[7] AC: ܠܐ ܡܦܪܝܢܝܬܐ |B: ܠܐ ܡܦܪܝܢܘܬܐ
[8] AC: ܟܘܠܢ |B: omit.
[9] AB: ܐܝܟ |C: omit.
[10] AB: ܗܘ̇ |C: omit.
[11] A: ܐܟܡܢ |BC: ܐܟܡܐ
[12] C add. ܢܒܝܐ
[13] AB: ܐܝܟ |C: ܐܟܙܢܐ
[14] AB: ܕܠܚܬܢܐ |C: ܕܚܬܢܐ
[15] AB: ܐܠܗܢ |C: ܐܠܗܐ
[16] AC: ܕܐܣܝܪ̈ܐ |B: ܐܣܝܪ̈ܐ
[17]A: ܐܬܩܝܡܬ |BC: ܐܬܢܚܡܬ
[18] AB: ܘܠܐܩܛܝܠܐ   |C: ܘܠܩܛܝܠܐ
[19] AB: ܕܫܘܙܒ ܒܙܒܢ |C: ܕܒܙܒܢ ܫܘܙܒ
[20] A: ܚܫ |BC: ܘܚܫ
[21] AB: ܦܐܝܘܬܐ |C: ܦܐܝ̈ܘܬܐ
[22] AB: ܐܠܒܫ |C: ܠܒܫ
[23] AB: ܕܠܐܡܬܚܒܠܢܘܬܐ |C: ܠܐܡܬܚܒܠܢܘܬܐ
[24] A: ܣܬܘܪܝܗ̇ |BC: ܣܬܘܪܝܐ |
[25] AB: ܘܪܝܫܝܬܐ |C: ܐܦ ܪܝܫܝܬܐ
[26] AB: ܕܕܘܒܪ |C: ܕܕܘܒܪܐ
[27] BC: add. ܟܝܬ
[28] C:add ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܐ |
[29] A: ܘܥܐܕܐܢܝܐ |BC: ܘܥܐܕܐܢܝ ܒܟܘܠ
[30] AC: ܟܠ |B: omit.
[31] A: ܡܠܝ |BC: ܡܠܐ
[32] AB: ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܝܢ |C: omit.
[33] A: ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ |B: omit. |C: ܠܥܠܡܝܢ
[34] C: add. ܕܝܢ
[35] A: ܐܘ |BC: omit.
[36] A: ܟܘܠܢ |BC: ܠܟ
 

1 comment:

Anonymous said...

Al-Massih Qam

Mamnounak iktir