Monday, September 3, 2012

The Akathist Hymn in Syriac

So, some readers of this blog may remember an earlier discussion of Orthodox use of Syriac as a liturgical language here.

 Going through the Sinai manuscripts mentioned in that post, I found a Syriac translation of the Akathist Hymn that I've now transcribed and (minimally) edited. The text is below the jump and can also be downloaded in a prettier font and with better presentation as a pdf here.

The text is taken from Sinai Syriac Manuscript 129 (1255 AD), ff. 127v-136r. It can be viewed here. Any comments or corrections would be much appreciated!

Update: Sept. 6, 2012-- many, many typos corrected. Sept. 7-- formatting problems fixed in the pdf.

ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܡܣ̈ܩܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܬ ܡܪܝܡ ܛܘܒܢܝܬܐ ܨܠܘܬܗ̇ ܫܘܪܐ ܬܗܘܐ ܠܢ
ܟܕ ܡܨ̈ܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܐ ܢܫܘܐ ܕܝܬܒ̈ܝܢ ܒܗ̇

 ܩܘܢܕܐܟܝܢ ܩ̄ ܚ̄: ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܕܝܢܬܟܝ ܐܘ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܐܟܬܘܒ ܠܟܝ ܙܟܘܬܐ ܟܕ ܐܬܦܪܩܬ ܡܢ ܩܝܢܕܝܢܘܣ ܐܘܕܐ ܠܟܝ ܟܕ ܗܘܝܬ ܣܛܪܐܛܝܓܘܣ ܪܝܫ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܟܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܣܢܐ ܚܪܪܝܢܝ ܡܢ ܩܝܢܕܝܢܘܣ ܕܐܩܥܐ ܠܟܝ ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܒ̄: ܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܠܐܟܐ ܡܣܒܪܢܐ ܕܢܐܡܪ ܠܝܠܕܬ ܐܠܗ ܚܕܝ ܘܟܕ ܚܙܟ ܐܘܡܪܝܐ ܡܬܓܫܡܢܐ ܥܡ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܬܗܪ ܘܫܪܝ ܡܙܥܩ ܠܗ̇ ܗܟܢܐ:
ܚܕܝ ܐܘ ܕܒܟܝ ܡܣܬܚܦܐ ܠܘܛܬܐ ܒܝܡܝܢܗ̇ 
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܕܕܐܠܝܬܝ ܠܐܕܡ ܗܘ̇ ܕܢܦܠ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܘܐ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ  ܐܝܬܝܟܝ ܪܘܡܐ ܥܣܝܩ ܠܡܣܩ ܠܗܼ ܒܚ̈ܘܫܒܐ ܒ̈ܣܪܐܢܝܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ  ܥܘܡܩܐ ܕܥ̇ܛܠ ܥܠ ܚܙܘܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗܼ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܩܝܛܘܢܐ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܕܛܥܝܢܬ ܠܗܘ̇ ܕܛܥܝܼܢ ܟܠܡܕܡ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܟܘܟܒܐ ܡܕܢܚܢܐ ܕܫܡܫܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܟܪܣܐ ܠܓܘܫܡܐ ܐܠܗܝܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܕܒܟܝ ܡܬܚܕܬܐ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܕܒܟܝ  ܡܬܓܫܡ ܒܪܘܝܐ ܕܟܘܠܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܓ̄ ܟܕ ܚܙܬ ܩܕܝܫܬܐ ܢܦܫܗ̇ ܒܕܟܝܘܬܐ ܡܪܚܐܝܬ ܐܡܪܬ ܠܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܕܬܗܝܪ ܗܘ ܩܠܟ ܘܒܢܦܫܝ ܓܠܐ ܗܘܼ ܘܥܣܩܐ ܠܝ ܠܡܩܒܠܘܬܗܼ ܕܗܐ ܡܒܕܩ ܐܢܬ ܠܝ ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܪܥܐ ܘܐܢܬ ܗܐ ܩܥܐ ܐܢܬ ܐܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕ̄ ܟܕ ܨܒܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܬܕܥ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܗܝܕܝܢ ܩܥܬ ܠܘܬ ܗܘ̇ ܡܫܡܫܢܐ ܟܕ ܐܡܪܐ ܚܘܝܢܝ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܝܠܝ ܒܪܐ ܕܟܝܐ ܘܙܗܝܐ ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܕܚܠܬܐ ܟܕ ܩܥܼܐ ܠܘܬܗ̇ ܗܟܢܐ:
ܚܕܝ ܐܘ ܕܐܣܬܒܪܬܝ ܒܪܐܙܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܢܝܩܐ ܠܫܬܩܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܩܕܡܝܬܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܗܼ ܕܡܫܝܚܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܪܝܫܝܬܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝ̈ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܣܒܠܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܢܚܬ ܐܠܗܐ ܠܘܬܢ
ܚܕܝ ܐܘ ܓܝܫܪܐ ܕܡܝ̇ܒܠܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܒܗ̇ ܣܓܝ ܡܡܠܠܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܘܬܡܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܣܓܝ ܐܒܠ
ܚܕܝ ܐܘ ܝܠܕܬ ܢܘܗܪܐ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܐܢܬܝ ܐܝܕܥܬܝ ܕܐܝܟܢܐ ܕܬܫܐܠܝܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܥܒܪܬܝ ܐܝܕܥܬܐ ܕܚ̈ܟܝܡܐ ܘܕܣ̈ܟܘܠܬܢܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܢܗܪܬܝ ܗܘ̈ܢܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܗ̄ ܚܝ̇ܠܐ ܥܠܝܐ ܐܬܓܠܝ ܘܕܢܚ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܐܬܥܣܝܬ ܒܡܕܡ ܕܡܢ ܡ̇ܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܗܝܕܝܢ ܫܪܪܬܗܼ ܠܒܛܢܐ ܘܥܒܕܗ ܡܦܪܝܢܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܚܩܠܐ ܛܒܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܕܢܚܝܨܘܢ ܦܘܪܩܢܐ ܟܕ ܩܥܝܢ ܐܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܘ̄ ܟܕ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ ܟܪܣܐ ܡܩܒܠ ܠܐܠܗܐ ܣܠܩܬ ܠܘܬ ܐܠܝܫܒܥ ܘܟܕ ܐܪܓܫ ܥܘܼܠܐ ܒܫܠܡܗ ܕܡܪܝܡ ܕܐܨ ܘܫܪܝ ܩܥ̇ܐ ܠܘܬ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܕܘܨܐ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܟܕ ܐܡܪ:
ܚܕܝ ܐܘ ܥܩܪܐ ܕܐܝ̇ܠܢܐ ܕܠܐ ܚ̇ܡܐ                    
ܚܕܝ ܐܘ ܣܬܐ ܕܐܦܪܝܬ ܦܐܪܐ ܕܠܐ ܡ̇ܐܬܸ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܪܝܒܬܸ ܠܦܠܚܐ ܪܚܡܢܫ̈ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܘܥܝܬܸ ܥܡܝܪܘܬܐ ܕܠܚܝ̈ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܐܪܥܐ ܛܥܝܢܬ ܟܗܝܢܘܬܐ ܕܡܪܚܦܢܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܦܬܘܪܐ ܕܛܥܝܢ ܪܘܙܐ ܕܫܘܒܩܢܐ
ܚܕܝ  ܕܐܢܬܝ ܡܪܒܝܐ ܐܢܬܝ ܓܢܬܐ ܕܥܕܝܢ
ܚܕܝ ܐܢܬܝ ܐܫܬܘܝܬܝ ܕܬܗܘܝܢ ܡܐܢܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܬܟܫܦܢܝܬܐ ܫܦܝܪܘܬ ܡܩܒܠܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܫܘܒܩܢܐ ܕܟܠܗܼ ܥܠܡܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܨܒܝܢܗܼ ܕܐܠܗܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܝܘܬܐ ܒܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܩܝܢ ܙ̄  ܟܕ ܚܙܟܝ ܟ̇ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܒܠܥܕ ܙܘܘܓܐ ܣܒܼܪ ܠܗܼ ܐܘ ܕܠܐ ܡܘܡ ܕܓܢܒܬܝ ܢܩܦܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܬܙܝܥ ܘܫܪܝ ܡܬܪܥܐ ܒܓܘ ܠܒܗܼ  ܚ̈ܘܫܒܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܥܕܡܐ ܕܝܕܥ ܗܘܼܐ ܕܒܛܢܟܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܘܼ ܗܝܕܝܢ ܐܙܥܩ ܐܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܚ̄ ܫܡܥܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܕܡܫ̈ܒܚܝܢ ܠܡܐܬܝܬܗܼ ܕܡܫܝܚܐ ܒܦܓܪܐ ܘܗܦܟܘ ܘܚܙܘܘܗܼܝ ܐܝܟ ܪܥܝܐ ܘܐܝܟ ܐܡܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗܼ ܡܘܡܐ ܟܕ ܪܥܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ ܕܡܪܝܡ ܗܝ̇ ܕܠܗ̇ ܡܫܒܚܝܢܢ ܘܐܡܪܝܢܢ:
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܕܝܠܕܬܗܼ ܠܐܡܪܐ ܘܪܥܝܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܩܛܘܠܬܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܡܛܫ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢ
ܫܠܡ ܠܟ ܐܘ ܛܝܪܐ ܕܥ̇ܢܐ ܡܠܝܠܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܩܠܝܕܐ ܕܬܪܥܐ ܕܦܪܕܝܣܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܕܒܟܝ ܗܐ ܚ̈ܕܝܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܕܒܟܝ ܐܫܬܘ̈ܬܦܘ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ ܥܡ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܦܘܡܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܕܠܐ ܫ̇ܬܩ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܕܐܓܘܢ̈ܝܣܛܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܩܝܘܡܬܐ ܙܗܝܪܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܝܕܥܬܐ ܕܫܦܝܪܬ ܠܛܝܒܘܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܕܒܟܝ ܗܘܬ ܫܝܘܠ ܥܪܛܠܝܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܕܒܟܝ ܐܬܟܣܝܢܢ ܫܘܒܚܐ ܗܘ̇ ܩܕܡܝܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܛ̄ ܟܕ ܚܙܘ ܡܓܘܫ̈ܐ ܟܘܟܒܐ ܗܘ̇ ܕܫܕܪܗܼ ܐܠܗܐ ܐܙܠܘ ܒܬܪܗܼ ܘܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܐܝܟ ܠܡܦܝܕܐ ܘܡܥܩܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗܼ ܡܛܠ ܡܠܟ̈ܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܘܟܕ ܐܫܟܚܗܼ ܠܗܘ̇ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܚܕܝܘ ܟܕ ܩܥܝܢ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܝ̄ ܟܕ ܚܙܘ ܛ̈ܠܝܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܒ̈ܐܝܕܝ ܒܬܘܠܬܐ ܠܗܘ̇ ܕܒ̈ܐܝܕܘܗܝ ܒܪܝܗܼ ܠܒܪܢܫܐ ܘܐܝܕܥܘ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܒܕ ܢܣܒ ܕܡܘܬܐ ܕܥ̇ܒܕܐ .ܣܪ̈ܒܘ ܕܢܝܩܪܘܢܗ̇ ܠܡܒܪܟܬܐ ܒܩܘܪܒܢܐ ܟܕ ܡ̇ܙܥܩܝܢ ܠܗ̇:
ܚܕܝ ܐܘ ܝܠܕܬ ܟܘܟܒܐ ܕܠܐ ܥܪܒ
ܚܕܝ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܪ̈ܐܙܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܕܥܟܬܝ ܐܬܘܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܢܛܪܬܝ ܪܐܙܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܟܠܝܬܝ ܠܪܫܝܥܐ ܡܢ ܪܝܫܢܘܬܗܼ ܗܘ̇ ܕܠܝܬ ܒܗܼ ܛܝܒܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܕܢܚܢܝܬܗܼ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܝܐ ܪܚܡ ܐܢ̇ܫܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܘܒܕܬܝ ܢܡܘܣܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܫܘܙܒܢܝܬܐ ܕܡܢ ܨܐܘܘܬܐ ܕܥ̈ܒܕܐ ܣ̈ܢܝܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܕܥܟܢܝܬܐ ܕܣܓܕܬܐ ܕܢܘܪܐ
ܚܕܝ ܐܢܬܝ ܕܐܠܝܬܝܗܝ ܡܢ ܫܘܠܗܒܐ ܕܚ̈ܫܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܩܘܒܪܢܝܛܐ ܕܡ̈ܗܝܡܢܐ ܠܘܬ ܬܡܝܡܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܕܚܕܘܬܐ ܘܪܘܙܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܐܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚ̇ܬܸܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܝ̄ܐ ܟܕ ܗܘܘ ܡ̈ܓܘܫܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܛܥܢܘ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܗܦܟ ܠܘܬ ܒܒܝܠ ܒܬܪ ܫ̈ܡܠܝܘ ܡܐ ܕܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ ܗܝܕܝܢ ܐܟܪܙܘ ܠܘܬ ܠܟܠܢܫ̇ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܡܫܝܚܐ ܘܫܒܩܘ ܠܗܝܪܘܕܝܣ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܡܬܗ̇ܓܓ ܘܠܐ ܐܝܕܥ ܗܘܼܐ ܕܢܐܡܪ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܝܒ̄ ܟܕ ܕܢܚ ܢܘܗܪܐ ܕܫܪܐܪܐ ܒܡܨܪܝܢ ܪܕܦܗ̇ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܕܚܫܘܟܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܠܡܬܡܝܨܝܢܘܬܟ ܐܘ ܦܪܘܩܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܦܠܘ ܘܐܣܬܚܦܼܘ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܪܩܸܘ ܡܢܗ̇ ܐܪ̈ܝܡܘ ܩ̈ܠܝܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܛܝܒܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܡܣܚܦܢܝܬܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܕܫܬܝ ܛܥܝܘܬܐ ܕܡܫܕܠܢܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܦܪܣܝܬܝ ܢܟܠܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܛ̇ܒܥܬܝ ܠܦܪܥܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ ܒܓܘ ܝܡܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܫܩܝܬܝ ܠܨܗ̈ܝܐ ܡܢ ܢܒ̇ܥܐ ܕܚܝ̈ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܗܕܐ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܬܪܣܝܢܝܬܐ ܛܥܝܢܬܸ ܡܢܢܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܡܣܬܪܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܝܬܝܪ ܪܘܝܚܐ ܡܢ ܥܢܢܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܫܡܫܢܝܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡܩܕܫܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܫܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚ̇ܬܸܢܐ


ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܝܓ̄ ܟܕ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܫܡܥܘܢ ܕܢܫܬܩ̇ܠ ܡܢ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܟ ܫܒܪܐ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܬܝܕܥܬ ܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܡܫܡܠܝܐ ܗܝܕܝܢ ܬܗܪ ܡܢ ܚܟܡܬܟ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܘܫܪܝ ܩ̇ܥܐ ܟܕ ܐܡܪ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܝܕ̄ ܟܕ ܐܬܓܠܝ ܠܢ ܒܪܘܝܐ ܚܢܢ ܟ̇ܢܫܐ ܕܗܘ̈ܝܐ ܡܢܩܕܝܡ ܢܘܛܦܬܼܐ ܚܕܬܐ ܝܥܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܙܪܥܐ ܠܐ ܢ̇ܦܠ ܒܗ ܘܢܟܪܗ̇  ܕܠܐ ܚܒ̇ܠܐ  ܐܝܟ ܕܗܘܬܸ ܡܢܩܕܝܡ ܡܛܠ ܕܢܫܒܚܗ̇ ܕܟܕ ܚܙܝܢܢ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ:
ܚܕܝ ܐܘ ܦܩܚܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܬܐܓܐ ܕܠܐ ܝܪܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܟܪܙܬܝ ܠܢ ܒܪܘܫܡܐ ܕܩܝܡܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܚܘܝܬܝ ܠܢ ܕܘܒܪܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܩܝܣܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܦ̈ܐܪܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܡܢܗ̇ ܡܬܸܬܪܣܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܢܨܒܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܕܡܣܬܬܪ ܒ̈ܛܪܦܝܗ̇ ܣܓܝ̈ܐܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܛܥܢܬܘܗܝ ܠܦܪܘܩܐ ܕܐܣܝܪ̈ܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܠܕܬܝ ܡܗ̇ܕܝܢܐ ܕܛ̈ܥܝܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܣܦܩܬܝ ܠܕܝ̇ܢܐ ܕܩܘܫܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܣ̈ܟܠܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܟܣܝܬܝ ܐܢܘܢ ܕܥܪ̈ܛܠܝܐ ܘܟܢܫܬܝ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܪܚܡܬܝ ܠܟܠ ܨܒܝܢܐ ܙܟܝ̇ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܣܬܪܢܝܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܟܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܸܢܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܝܗ̄ ܟܕ ܚܙܝܢ ܐܝܠܝܕܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܬܢܟܪ̈ܐ ܡܢ ܗܢ ܥܠܡܐ ܘܢܪܝܡ ܗܘ̈ܢܐ ܕܝܠܢ ܠܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܥ̇ܠܝܐ ܐܬܓܠܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܡܟܝܟܐ ܡܛܠܬܢ ܕܒܨܒܝܢܗ ܢܥܠ ܠܡܪ̈ܘܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̇ܙܥܩܝܢ ܠܗܼ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܝܘ̄ ܗܐ ܡܠܬܐ ܗܝ̇ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܗܘܬ ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܘܠܐ ܐܬܦܪܫܬܸ ܡܢ ܡܪܘ̈ܡܐ ܣ̇ܟ ܒܗܝ ܕܗܘܬ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܗܘܬܸ ܓܝܪ ܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܘܟܬܐ ܘܗܘܬܸ ܠܗ̇ ܐܝܠܝܕܘܬܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܚܝܕܬ ܒܐܠܗܘܬܐ ܫܡܥܬ ܠܗܢ ܩܠܐ:
ܚܕܝ ܐܘ ܡܫܟܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܗܘ̇ ܕܕܘܟܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܠܗ
ܚܕܝ ܐܘ ܬܪܥܐ ܠܪܐܙܐ ܡܝܩܪܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܫܡܥܐ ܕܠܘܬ ܟܦܘܪܐ ܡܪܗܒ ܘܡܥܛܦ
ܚܕܝ ܐܘ ܫܘܒܗܪܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܕܠܒܘܫܐ ܠܐ ܐܝܬ ܒܗ̇
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܡܪܟܒܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ ܝ̇ܬܸ ܟܠܗ̇ ܩܕܝܫܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܫܟܢܐ ܕܣܪ̈ܦܐ ܝ̇ܬܸ ܟܠܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܟܢܫܬ ܣܩ̈ܘܒܠܐ ܠܙܢܐ ܚܕ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܡܙܘܓܬ ܒܝܢܬ ܒܘܟܪܘܬܐ ܠܚܒܠܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܕܒܗ̇ ܐܬܦܬܚ ܦܪܕܝܣܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܕܒܟܝ ܐܫܬܪܝܬ ܡܥܙܝܢܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܩܠܝܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܣܒܪܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܥ̈ܠܡܝܢܝܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܙܘܓܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܝܙ̄ ܟܠܗܼ ܟܝ̇ܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܐܬܕܡܪܘ ܡܢ ܡܬܒܪܢܫܘܬܟ ܟܕ ܚܙܘ ܠܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗܼ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܚܢܢ ܠܘܬܗܼ ܐܬܩܪܒܢܢ ܘܗܘܼ ܐܬܗܦܟ ܥܡܢ ܟܕ ܫܡܥ ܡܢܢ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܝܚ̄ ܚܢܢ ܗܐ ܚܙܝܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̈ܣܩܢܐ ܣܓ̈ܝܐܝ ܡܡܠܐ ܐܝܟ ܢܘ̈ܢܐ ܕܡܡܠܐ ܕܠܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܬܪ̈ܝܟܝ ܐܘ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܡܬܒܠܗܝ̈ܢ ܗܘܘ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܫܬܝ ܒܬܘܠܬܐ ܘܐܬܡܨܝܬܝ ܕܬܠܕܝܢ ܘܗܐ ܚܢܢ ܡܬܕܡܪܝܢܢ ܡܢ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܘܐܡܪܝܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ:
ܚܕܝ ܐܘ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܚܟܡܬܗܼ ܕܐܠܗܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܒܝܬܓܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗܼ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܕܢܚܬܝ ܐܢܘܢ ܠܦܝ̈ܠܝܘܣܘܦܐ ܓ̈ܠܝ ܚܟܡܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܟܣܬܝ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܪ̈ܝ ܡܡܠܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܥܒܕܬܝ ܠܟܠܗܘܢ  ܕܪ̈ܘܫܐ ܣ̈ܟܠܐ
ܚܕܝ ܕܒܟܝ ܐܫܬܘܬܦܘ ܟܠܗܘܢ ܠܥܘ̈ܙܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܦܪܣܝܬܝ ܠܟܠܗܘܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܥ̈ܡܡܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܡܠܝܬܝ ܐܢܝ̈ܢ ܠܟܠܗܘܢ ܡܨܝ̈ܕܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܨ̈ܝܕܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܕܐܠܝܬܝ ܡܢ ܬܗܘܡܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܥܛܪܬܝ ܠܟܠܢ ܒܐܝܕܥܬܐ ܘܒܣܘܟܠܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܝܬܝܟܝ ܣܦܝܢܬܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܫܬܘܙܒ
ܚܕܝ ܐܘ ܠܡܐܢܐ ܨܚܘܝܐ ܕܚܝ̈ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܝ̄ܛ ܟܕ ܨܒܐ ܡܬܬܩܢܢܐ ܕܟܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ ܩܕܡ ܐܬܐ ܒܩܢܡܘܡܗܼ ܘܐܝܬܘܗܝ ܪܥܝܐ ܘܐܠܗܐ ܕܢܚ ܡܛܠܬܢ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ ܘܩܼܪܐ ܠܐܟܘܬܝ ܒܕܡܘܬ ܘܐܬܐ ܕܢܫܡܥ ܐܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟ̄ ܐܝܬܝܟܝ ܐܘ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܫܘܪܐ ܕܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܓܘܣ ܒܟܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܕܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܬܩܢܟܝ ܘܥܡܪ ܒܟܝ ܘܐܠܦ ܠܢ ܕܢܩܥܐ ܠܟܝ ܗܟܢܐ:
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܥܡܘܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܘܟܪܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܬܪܥܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܪܫܝܬܐ ܕܥܝܕܐ ܕܐܝܠܝܕܘܬܐ ܕܓܒܝܠܬܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܒܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܛ̇ܒܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܗܦܟܬܝ ܐܝܠܝܕܘܬܐ ܠܗܢܘܢ ܕܒܙܒܢ ܒܗܬܐ ܡܬܒܛܢ ܗܘܐ ܒܗܘܢ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܡܪܬܝܐ ܗܘܝܬܝ ܕܐܬܚܛܦܼܘ ܗܘ̈ܢܐ ܕܝܠܗܘܢ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܒܗܬܢܝܬܐ ܕܡ̈ܚܒܠܢܐ ܕܗܘ̈ܢܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܝܠܕܬܐ ܕܙܪܥܐ ܕܕܟܝܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܕܡܟܝܪܘܬܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ̇
ܚܕܝ ܐܘ ܡܒܝܬܢܝܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܒܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܕܒܬܘ̈ܠܬܐ ܛܠܝ̈ܬܐ
ܫܠܡ ܠܟ ܐܘ ܡܠܒܫܬ ܙܘܚܐ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܕܩ̈ܕܝܫܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܬܚܬܢܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܟ̄ܐ ܗܐ ܟܠܗ ܩܘܠܣܐ ܢܬܒܨܪ ܨܝܕ ܡܬܝܚܘܬܐ ܕܥܡ ܣܓܝܘܬ ܡܪܚܦܢܘܬܟ ܥܙܝܙܬܐ ܐܡܬܝ ܕܡܩܪܒܝܢܢ ܠܟ ܐܘ ܡ̇ܠܟܐ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܝܡܐ ܠܐ ܩܪܒܢܢ ܠܟ ܡܕܡ ܕܫ̇ܘܐ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܝܬܐ ܘܗܐ ܩܥܝܢܢ ܠܟ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟܒ̄ ܚܢܢ ܚܙܝܢܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܠܡܦܐܕܐ ܕܛܥܝܢ ܢܘܗܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܡܛܠ ܕܡܙܠܓܐ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܗܘ̈ܠܢܝܬܐ ܘܡܫܒܠܐ ܠܢ ܠܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܢܗܪܐ ܠܗܘ̈ܢܐܕܝܠܢ ܒܙܠܝܩ̈ܐ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܬܝܩܪܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ:
ܚܕܝ ܐܘ ܙܠܝܩܐ ܕܫܡܫܐ ܡܬܗܘܢܢܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܠܡܦܐܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܥܪܒ
ܚܕܝ ܐܘ ܒܪܩܐ ܕܒܢ̈ܦܫܬܐ ܡܙܠܓ
ܚܕܝ ܐܘ ܪܥܡܐ ܕܡ̇ܦܠܗܕ ܠܒ̇ܥܠܕܒ̈ܒܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܥܝܢܐ ܕܡܒܥܐ ܫܩܝܐ ܡܘܬܪܢܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܕܢܚܬܝ ܠܢܘܗܪܐ ܣܓܝ ܨܡ̈ܚܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܐܪܫܡܬܝ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ
ܚܕܝ ܕܐܢܬܝ ܛܠܩܬܝܘܗܝ ܟܪܝܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܫܓܢܝܬܐ ܕܚ̈ܛܗܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܣܐ ܕܡܙܥ ܚܕܘܬܐ ܘܪܘܙܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܠܡܫܝܚܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܒܝܬܓܘܣܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܦܛܪ̈ܝܢ
ܚܕܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܩܝܢ ܟܓ̄ ܟܕ ܨܒܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܚܘ̈ܒܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܬܠ ܡܘܗܒܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܬܩܪܒ ܒܣܟܠܘܬܐ ܩܪܒ ܝ̇ܬܗܼ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪ̈ܚܩܘ ܡܢ ܛܝܒܘܬܗܼ ܘܣܕܩܗ ܠܫܛܪܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܫܡܥ ܡܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܠܠܝܘܝܐ

ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ̄ ܗܐ ܚܢܢ ܐܡܬܝ ܕܡܬܥܗܕܝܢܢ ܠܝܠܝܕܘܬܟܝ ܕܩ̇ܠܣܢܢ ܠܟܝ ܐܘ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܗܝܟܠܐ ܡܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܗܘ̇ ܡܪܐ ܕܐܚܝܕ ܒܐܝܕܗܼ ܟܠܡܕܡ ܗܘ̇ ܕܥܡܪ ܒܟܪܣܟܝ ܘܩ̇ܕܫ ܘܫ̇ܒܚ ܘܐܠܦ ܠܢ ܕܢܐܥܩ ܠܟܝ:
ܚܕܝ ܐܘ ܡܛܠܬܐ ܕܡܠܬܗܼ ܕܐܠܗܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܐܢܬܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܩ̈ܕܝܫܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܩܐܒܘܬܐ ܕܒܙܘܚܐ ܩܪܝܡܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܒܝܬܓܙܐ ܕܚܝܐ ܕܠܐ ܡܘ̈ܦܐ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܬܐܓܐ ܡܝܩܪܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܫܘܒܗܪܐ ܡܝܩܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܙܗܝ̈ܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܓܕܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܠܐ ܡܙܕܥܙܥ
ܚܕܝ ܐܘ ܫܘܪܐ ܕܡ̇ܐܟܐ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܕܒܟܝ ܩܝܡܐ ܙܟܘܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܠܡܐܢܐ ܢܘܪܢܝܬܐ
ܚܕܝ ܐܘ ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܚܠܦ ܢܦܫܐ ܕܝܠܝ
ܫܠܡ ܠܟܝ ܐܘ ܟܠܠܬܐ ܠܐ ܡܚܬܢܬܐ

ܩܘܢܕܐܟܝܢ ܟܗ̄ ܐܘ ܐܡܐ ܝ̇ܬ ܟܠܗ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܝ̇ ܕܝܠܕܬ ܠܡܠܬܐ ܗܝ̇ ܕܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܩ̈ܕܝܫܐ ܩܒܠܝ ܠܗܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܘܫܘܙܒܝ ܠܥܡܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܦܨܐ ܡܢ ܡܚܨܘ̈ܬܐ ܕܥ̈ܬܝܕܢ ܘܚܢܢ ܡܙܥܩܝܢܢ ܠܟܝ ܗܠܠܝܘܝܐ

2 comments:

Anonymous said...

Is it possible to get a version with the vowel diacritics?

Samn! said...

Maybe eventually... it would take a while to vowel...